Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi: 

Suomen Äitiysfysioterapeutit ry jäsenrekisteri

2. Rekisterin pitäjä:

Suomen Äitiysfysioterapeutit ry 

Verkkosivut: www.aitiysfysioterapia.fi

Yhteystiedot/Osoite: Menninkäisentie 27, 40640 Jyväskylä

Sähköposti: info@aitiysfysioterapia.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Sihteeri

Nimi & sähköpostiosoite: Emma Mälkiä, info@aitiysfysioterapia.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja kerätään myös koulutusten järjestämistä varten ja niihin liittyviin asioihin liittyen, kuten viestintää, laskutusta, yhteydenpitoa ja palautteen keräämistä varten.

4. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lisäkoulutukset, työkokemus)

Koulutuksia varten kerätään seuraavat tiedot:

  • Koulutukseen osallistuvan yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti, osoite)
  • Laskuttavan tahon tiedot (laskutusosoite ja tarvittaessa henkilöturvatunnus)
  • Tieto siitä, kuuluuko koulutukseen osallistuja Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n jäsenrekisteriin
  • Muita tarvittavia tietoja, kuten esimerkiksi ruoka-aineallergiat, aikaisempi koulutustausta yms.

5. Rekisterin tietolähteet:

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Koulutusta varten kerättävät tiedot saadaan osallistujan omalla ilmoituksella.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Suomen Äitiysfysioterapeutit ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Koulutuksiin osallistuvien tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Koulutukseen osallistuvien tietoja ei luovuteta eteenpäin. Koulutukseen osallistuvien tiedot poistetaan koulutusrekisteristä viimeistään kuukausi sen jälkeen, kun koulutukseen liittyvät asiat, kuten itse koulutus, palautteen keräys ja laskutus, on hoidettu.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.